لیگ برتر اسکاتلند
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۰۰ پایان کیلمارنوک ۱ - ۲ مادرول ۰ - ۱
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۰۰ پایان Partick Thistle ۲ - ۰ اینورنس ۱ - ۰
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۱۵ پایان میدلوتیان اسکاتلند ۱ - ۲ سلتیک اسکاتلند ۱ - ۱
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۰۰ پایان راس کاونتی ۱ - ۳ Dundee ۰ - ۲
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۱۵ پایان جانستون ۰ - ۰ آبردین ۰ - ۰
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۳۰ پایان گلاسکو رنجرز اسکاتلند ۱ - ۱ همیلتون ۰ - ۱
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ آبردین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ سلتیک اسکاتلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ مادرول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ کیلمارنوک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ میدلوتیان اسکاتلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ گلاسکو رنجرز اسکاتلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ Dundee ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ Partick Thistle ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ اینورنس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ راس کاونتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ همیلتون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ جانستون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰