پریمیر لیگ روسیه
۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱۷:۰۰ پایان آنژی ۰ - ۰ زسکا مسکو ۰ - ۰
۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۳۰ پایان روبین کازان ۰ - ۰ امکارپرم روسیه ۰ - ۰
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰ پایان اسپارتا مسکو ۴ - ۰ آرسنال تولا ۲ - ۰
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۷:۳۰ پایان ترک گروزنی ۱ - ۰ کرالیا سوتف روسیه ۰ - ۰
۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۳۰ پایان تومسک ۳ - ۰ کراسنودار ۱ - ۰
۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۳۰ پایان اورال ۰ - ۰ لوکوموتیو مسکو ۰ - ۰
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۳۰ پایان زنیت ۲ - ۰ دینامو اوفا ۲ - ۰
۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱۸:۳۰ پایان Gazovik Orenburg ۱ - ۰ رستوف ۰ - ۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ زنیت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ کرالیا سوتف روسیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ زسکا مسکو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ اسپارتا مسکو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ لوکوموتیو مسکو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ رستوف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ روبین کازان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ امکارپرم روسیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ترک گروزنی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ تومسک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ اورال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ آنژی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ Gazovik Orenburg ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ کراسنودار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ دینامو اوفا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ آرسنال تولا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰