اردیویژه هلند
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ۱۸:۰۰ پایان نایمخن ۱ - ۱ زول ۰ - ۱
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۳۰ پایان دن هاخ ۳ - ۰ ایگلز ۱ - ۰
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ۱۷:۴۵ پایان اوترخت ۱ - ۲ آیندهون ۱ - ۰
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ۱۸:۴۵ پایان ولم تلبورخ ۱ - ۴ وتسه آرنهم ۰ - ۴
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ۱۷:۴۵ پایان تفنته آنخده ۱ - ۲ اکسلسیور ۰ - ۱
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۳۰ پایان الکمار هلند ۲ - ۲ هیرن وین ۱ - ۱
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۳۰ پایان گرونخن ۰ - ۵ فاینورد ۰ - ۳
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۴۵ پایان رودا ۱ - ۱ هراکلس ۰ - ۱
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۳۰ پایان اسپارتا روتردام ۱ - ۳ آژاکس هلند ۱ - ۱
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ اوترخت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ وتسه آرنهم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ولم تلبورخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ زول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ رودا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ هیرن وین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ گرونخن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ فاینورد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ الکمار هلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ آژاکس هلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ اکسلسیور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ آیندهون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ نایمخن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ دن هاخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ اسپارتا روتردام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ هراکلس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ایگلز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰